Associazion Naluggi – Uganda O.N.L.U.S.

President

Claudia Iacuzzo

Direzions

Storie e finalitât

A nivel legâl la nestre associazion al è pôc che e je nassude, ma dut al è scomençât tal 2000 cuant che un gruput di nô, daspò di vê cognossût don Lazzaro Kiggundu, al è lât in Ugande par assisti a la sô Ordenazion Sacerdotâl, ta la parochie di Naluggi. Chê visite nus à segnât in maniere profonde; viodi cui nestris voi in ce realtât che chestis personis a vivin nus à fat desiderâ di judâlis a tirâsi sù daspò di 50 agns di ditaturis odeosis… Di chê volte o vin strenzût une colaborazion fuarte cul predi dal vilaç, Pre John Lule, che nus à furnît i progjets par la costruzion di une fatorie che e à il fin di jessi une font sigure di robis di mangjâ pai abitants e cun di plui une risorse par finanziâ di bessôi i progjets pal avignî.
Cun di plui tal 2005 o vin inviât il progjet des adozions a distance, cun chê di dâ la pussibilitât ai fruts che a fasin part di fameis puaris, o che a son vuarfins di un o di ducj i doi i gjenitôrs, di frecuentâ lis scuelis superiôrs.
Une altre iniziative e je stade inviade a pro da la “Cjase dai vuarfin di Kalangalo” che e ufrìs a chescj fruts di mangjâ, lozament, assistence mediche e une istruzion.
Cun di plui, tal moment des visitis anuâls dal grup, o puartìn cualchi medisine gjeneriche (vitaminis pai fruts, antipiretics, antidolorifics…).
In struc al è chest che o vin rivât a fâ, cun orgoi, tal cors di chescj agns e o ringraciìn ducj par vênus sostignûts.