ORGANISIM INDIPENDENT di VALUTAZION

Gazete Uficiâl

D. Lgs. 14 di Març dal 2013, n. 33 - art. 10, c. 8, let. c)

Cun Deliberazion di Zonte comunâl n. 139 dai 16 di Dicembar dal 2011 al è stât assegnât a la dot.sse Daniela LUCCA la incarghe di Organisim Indipendent di Valutazion (O.I.V.) dal Comun di Gonârs pal trieni 2012/2014.